Úvodní stránka>Společnost>Informace pro oznamovatele

Další informace

Informace pro oznamovatele

oznamování protiprávního jednání "Whistleblowing"

Povinná osoba:  PSP Machinery s.r.o.

se sídlem Kojetínská 3186/79, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČO:  27197387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C  45152   vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen "Společnost")

 

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (dále jen "VOS") je zřízen za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon").

 

VOS je určen zaměstnancům Společnosti a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.

 

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává.  Společnost vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Jméno, příjmení: Martina Králíková

e-mail: oznameni@pspmachinery.cz

telefon: +420 581 232 734

 

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS:

a) písemně e-mailem na e-mailovou adresu oznameni@pspmachinery.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání oznámení dle Zákona. Doporučujeme oznámení označit názvem Whistleblowing

 

b) písemně poštou na adresu:

Martina Králíková

PSP Machinery s.r.o.

Kojetínská 3186/79

750 02 Přerov I - Město

 

c) ústně – telefonicky na tel. čísle +420 581 232 734. Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání oznámení byl využíván v běžné pracovní době (tj. od pondělí do pátku od 8:00 do 13:30 hod)

 

d) osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě

Termín osobní schůzky lze sjednat telefonicky na tel. čísle +420 581 232 734 nebo emailem na adrese: oznameni@pspmachinery.cz. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti).

 

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.